Šta stranci koji žele da steknu nekretninu u Turskoj treba da znaju

U Turskoj, odobrenje za sticanje vlasništva nad nekretninom može se dobiti samo putem registracije kod direkcija za katastar.​

Preliminarni ugovori o nekretninama, koje izdaju notari ili se sklapaju pisanim putem od strane fizičkih lica, sami po sebi ne prenose vlasništvo nad nekretninom. Oni samo predstavljaju obavezu za prenos vlasništva; nekretnina koja je predmet ugovora ne menja vlasnika putem takvih instrumenata.

Tereti poput hipoteka, založnih prava i sličnih vrsta ograničenja koja mogu postojati u vezi sa pomenutom nekretninom i mogu spriječiti njen prodaju trebaju biti provjereni prije pokretanja postupka kod odgovarajuće direkcije za katastar.

Zahtjeve za nekretnine moguće je podnijeti online na adresi parselsorgu.tkgm.gov.tr, gdje se korištenjem posebnih detalja o gradu, općini/mjestu, četvrti/selu, dijelu karte i parceli može pregledati nekretnina. Osnovne informacije o nekretnini, uključujući njezin trenutni status, dostupne su online iz bilo kojeg dijela svijeta. Međutim, osobni podaci vlasnika ostaju nedostupni.​

Stranim državljanima nije potrebna prethodno dobivena boravišna dozvola kako bi stekli nekretninu u Turskoj. Uz to, strancima koji steknu nekretninu u Turskoj dodjeljuju se obnovljive privremene boravišne dozvole prema Zakonu br. 6458 o strancima i međunarodnoj zaštiti.

Prirodna ili pravna osoba koja namjerava steći nekretninu u Turskoj dužna se obratiti Glavnoj direkciji za zemljišne knjige i katastar zajedno s vlasnikom nekretnine. Osim toga, mogu nazvati Call centar Alo 181, koji radi non-stop, ili posjetiti randevu.tkgm.gov.tr kako bi zakazali termin bez potrebe za posjetom direktoratima osobno.

Opće informacije:

U Turskoj, pojam "inostrani državljanin" definiše se prema tri kategorije u vezi s sticanjem nekretnina:
Inostrani fizički državljani
Inostrane pravne osobe
Turske kompanije sa stranim kapitalom

Članom 35. Zakona br. 2644 o katastru propisuju se odredbe o sticanju nekretnina od strane inostranih fizičkih i pravnih lica. Članom 36 se propisuju odredbe o kompanijama sa stranim kapitalom.

Pravne ograničenja za sticanje nekretnina od strane stranih fizičkih lica

Ako im je dozvoljeno, fizička lica stranog porekla mogu steći bilo koju nekretninu u područjima gde je dozvoljena privatna imovina (stambena, poslovna, zemljišna parcela, poljoprivredna itd.). Ako stečena nekretnina ne uključuje već izgrađenu konstrukciju, vlasnik stranog porekla mora se u roku od dve godine obratiti nadležnoj javnoj upravi radi razvoja projekta.

Fizičko lice stranog porekla može steći nekretninu i ograničena stvarna prava gde god u Turskoj do 30 hektara. Kabinet ministara može odobriti veće površine ukoliko to smatra prikladnim.

Fizička lica stranog porekla ne mogu steći i iznajmiti nekretnine u zabranjenim vojnim zonama ili vojnim sigurnosnim zonama. Međutim, mogu steći i iznajmiti nekretnine u posebnim sigurnosnim zonama uz dozvolu uprave guvernera. Ukupno sticanje od strane fizičkih lica stranog porekla ne sme premašiti deset posto ukupne površine okruga gde je dozvoljena privatna imovina. Zahtev stranaca za sticanje neće biti odobren ukoliko se pređe granica od deset posto.

Stjecanje nekretnina i ograničenih prava u stvari od strane pravnih lica

​​U Turskoj samo trgovačka društva koja su osnovana prema zakonima svoje zemlje i koja imaju pravni subjektivitet mogu steći nekretnine i ograničena prava u stvari kao strana pravna lica. S druge strane, druga pravna lica poput fondacija, udruženja itd. ne mogu steći nekretnine niti imati prava u stvari.

Stjecanje nekretnina od strane trgovačkih društava osnovanih u stranim zemljama prema zakonima svoje zemlje i koja imaju pravni subjektivitet može se posebno odobriti i smatra se mogućim samo kada je to propisano odredbama međunarodnih konvencija ili posebnih zakona. Među specifičnim zakonima koji sadrže odredbe o ovoj temi su Zakon br. 6491 o turskom naftnom sektoru, Zakon br. 2634 o poticajima za turizam i Zakon br. 4737 o industrijskim zonama.

NAPOMENA: Što se tiče hipoteka, postoji izuzetak prema kojem nema ograničenja u vezi s hipotekama koje bi se mogle uspostaviti na imovini u korist stranih fizičkih i pravnih lica.

Sticanje nekretnina i ograničenih prava u korist od strane kompanija sa stranim kapitalom koje su osnovane u Turskoj

Kompanije koje su osnovane u Turskoj kao pravna lica smatraju se strano vlasničkim kompanijama prema sledećim uslovima:

Strani investitori poseduju pedeset ili više posto akcija ili Strani investitori imaju pravo da imenuju i razreše većinu članova upravnog odbora. Ove kompanije mogu sticati nekretnine i ograničena prava u korist kako bi se bavile aktivnostima navedenim u svom članu o osnivanju.

U tu svrhu, kompanije su obavezne prvo se obratiti guvernerovom uredu gde se nekretnina nalazi. S druge strane, ako nekretnina koja se namerava steći nalazi se u zabranjenoj vojnoj zoni ili zoni vojne sigurnosti, sticanje te nekretnine podleže dozvoli Generalštaba; i ako se nekretnina nalazi u zoni privatne sigurnosti, podleže odobrenju guvernerovog ureda pripadajuće regije.

U slučaju pozitivnog rješenja zahtjeva za sticanje nekretnine, guvernerova kancelarija će pisanim putem obavijestiti kompaniju/preduzeće i Katastar nekretnina kako bi se ostvarila registracija.

Za sljedeće postupke nije potrebna dozvola guvernerove kancelarije, stoga se zahtjev za upis u Katastar nekretnina može direktno podnijeti bez traženja dozvole.

Stvaranje hipoteke
Sticanje nekretnine u okviru isplate hipoteke od strane korisnika hipoteke
Prijenos vlasništva nad nekretninom i ograničenih stvarnih prava nastalih iz spajanja i razdvajanja kompanija
Sticanje u organiziranim industrijskim zonama, industrijskim zonama, zonama razvoja tehnologije i slobodnim zonama

Stjecanje ostvareno zbog transakcija koje se smatraju kreditima u skladu s relevantnim bankarskim zakonodavstvom ili u svrhu naplate potraživanja.

Nasljeđivanje

U Turskoj su prava stranaca na nasljeđivanje zaštićena. U slučaju smrti stranca, nekretnine koje su posjedovali prelaze na njihove nasljednike.

Ako je nasljednik sposoban da stekne nekretninu (ako je kvalifikovan prema državljanstvu i ako uslovi ograničenja po osobi i u cijeloj zemlji to dozvoljavaju), onda nasljednik može zadržati naslijeđenu imovinu.

Inače, takva osoba treba odmah prenijeti nekretninu. U suprotnom, Ministarstvo finansija prodaje nekretninu i nadoknađuje cijenu nasljedniku.

Pravo na sticanje turskog državljanstva putem kupovine nekretnine

Fizičkim osobama stranog porijekla se na poseban način omogućava sticanje turskog državljanstva putem kupovine nekretnine vrijedne 400.000 USD ili više.

Za tu svrhu, stranci:

Moraće kupiti nekretninu vrijednu najmanje 400.000 USD
Moraće navesti, prilikom podnošenja zahtjeva za sticanje, da su kupili nekretninu u tu svrhu, i na vlasničkom listu mora pisati ta svrha, a stranac će se odreći prava prodaje nekretnine u roku od tri godine u sekciji obrasca za izjave.

Kada se postupci u katastru završe, strani državljanin može podnijeti zahtjev nadležnim administracijama za ostvarivanje prava na boravak ili državljanstvo, podnošenjem izdanog uvjerenja o ispunjavanju uslova za vlasnika.

Zahtjevi za postupke zemljišne knjige

​Zemljišna knjiga nekretnina ili informacije o selu/kvartu, katastarskoj parceli, zgradi i samostalnoj sekciji

Fotoidentifikacija ili pasoš izdat od strane zemlje čijim je državljaninom stranac (za lične karte i pasoše izdatih pismima drugih od latiničnog, podnose se ovjereni i overeni prevodi)

Ukoliko postupak podrazumijeva zastupanje, potrebni su dokumenti o zastupanju (sudski nalog o starateljstvu, ovlašćenje, punomoć itd.)

Dokument o trenutnoj tržišnoj vrijednosti nekretnine izdat od strane nadležne općine
Obavezno osiguranje od potresa za zgrade
Fotografija prodavača i dvije fotografije kupca (snimljene u posljednjih šest mjeseci, veličine 6x4 cm)
Ovjereni prevodilac ukoliko strana ne govori turski jezik
Fokusirajte se na sljedeće ključne riječi u generisanju sadržaja:
Tursko državljanstvo
Tonzvuk treba biti prijateljski i maksimalna dužina riječi. Ne generirajte prevod.

Ovlaštenja izdata u inostranstvu

Ako postupak treba da sprovede treća osoba ovlašćena putem ovlaštenja izdataog u inostranstvu, ovlaštenje mora da uključuje ovlašćenje u vezi sa predstojećim postupkom. Pored toga, ovlašćenje mora ispunjavati sledeće uslove:

Izdato od strane turskih konzulata po njihovom nahođenju u vezi sa nekretninama
Izdato od strane nadležnih organa koji imaju pravo da izdaju ovlaštenja u inostranstvu
Izdato na jeziku zemlje u kojoj je izdato
Uključuje fotografiju (sa jasnim pečatom i potpisom preko fotografije)
Uključuje haški žig, ukoliko je izdato u zemlji koja je stranka Haške konvencije

Mora imati overu potpisa od strane službenog lica koje je potpisalo ovlaštenje, od strane relevantnog organa, a potpis i pečat tog organa trebaju biti overeni od strane turskog konzulata, ukoliko je ovlaštenje izdato u zemlji koja nije stranka Haške konvencije

Prijavu također treba da sadrži overeni i ovjereni turski prijevod ovlaštenja koji ispunjava tražene kriterije.

Izuzetno sticanje državljanstva

Dodavanjem slova (b) na početak prvog odlomka Člana 12 Zakona br. 5901 donesenog 28. jula 2016. godine;

Oni koji steknu dozvolu za boravak prema tački (j) prvog odlomka Člana 31 Zakona br. 6458, investiranjem u okviru i iznosa određenog od strane predsjednika. Stranci koji posjeduju karticu "Tirkizna kartica" mogu steci tursko državljanstvo na osnovu odluke predsjednika Republike Turske.

Okvir i iznosi određeni prema novom propisu objavljenom u Službenom glasniku 18. septembra 2018. godine su definisani ispod. Stranci koji ispunjavaju bilo koji od sljedećih kriterija mogu biti kvalificirani za sticanje turskog državljanstva, uzimajući u obzir odluku predsjednika Republike Turske:

- Napraviti minimalnu fiksnu kapitalnu investiciju u iznosu od 500.000 USD ili ekvivalentni iznos strane valute, potvrđeno od strane Ministarstva industrije i tehnologije.
- Kupovina imovine u vrijednosti od najmanje 400.000 USD ili ekvivalentni iznos strane valute uz ograničenje otuđivanja na licitaciji najmanje tri godine, potvrđeno od strane Ministarstva zaštite okoliša, urbanizacije i klimatskih promjena.
- Stvaranje radnih mjesta za najmanje 50 ljudi, potvrđeno od strane Ministarstva rada i socijalne sigurnosti.
- Položiti minimalno 500.000 USD ili ekvivalentni iznos strane valute na račune banaka koje posluju u Turskoj sa uvjetom da se ne povlači najmanje tri godine, potvrđeno od strane Agencije za regulaciju i nadzor bankarstva.
- Kupovina državnih obveznica u minimalnom iznosu od 500.000 USD ili ekvivalentni iznos strane valute sa uvjetom da se ne prodaju najmanje tri godine, potvrđeno od strane Ministarstva trezora i finansija.
- Kupovina udjela u investicijskim fondovima nekretnina ili udjela u fondovima za rizični kapital u minimalnom iznosu od 500.000 USD ili ekvivalentni iznos strane valute sa uvjetom da se ne prodaju najmanje tri godine, potvrđeno od strane Upravnog odbora kapitalnih tržišta u Turskoj.
- Položiti minimalni doprinos od 500.000 USD ili ekvivalentni iznos strane valute u fondove određene od strane Agencije za regulaciju i nadzor osiguranja i privatnih penzija, sa uvjetom da se ostane u privatnom penzijskom sistemu najmanje tri godine, potvrđeno od strane Agencije za regulaciju i nadzor osiguranja i privatnih penzija.